برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه‌ای که با دریافت یک تاریخ در ورودی، روز معادل آن را نمایش می‌دهد بیان و همچنین، پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل C، «سی‌پلاس پلاس» (++C)، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python) و «پی‌اچ‌پی» (PHP) انجام شده است. در واقع، هدف نوشتن تابعی است که روز هفته را برای هر تاریخی از گذشته یا آینده محاسبه کند. یک کاربرد متداول این برنامه، تعیین روز تولد افراد یا روز وقوع یک رویداد خاص است.

در ادامه، از تابع ساده‌ای که توسط «ساکاموتو» (Sakamoto)، «لچمن» (Lachman)، «کیث» (Keith) و «کراور» (Craver) ارائه شده برای محاسبه روز استفاده شده است. تابع زیر، مقدار صفر را برای یک‌شنبه، ۱ را برای دوشنبه و به همین ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ را برای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و شنبه باز می‌گرداند.

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ در ++C

/* A program to find day of a given date */
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
int dayofweek(int d, int m, int y) 
{ 
  static int t[] = { 0, 3, 2, 5, 0, 3, 
            ۵, ۱, ۴, ۶, ۲, ۴ }; 
  y -= m < 3; 
  return ( y + y / 4 - y / 100 + 
       y / 400 + t[m - 1] + d) % 7; 
} 
 
// Driver Code 
int main() 
{ 
  int day = dayofweek(30, 8, 2010); 
  cout << day; 
 
  return 0; 
} 
 
// This is code is contributed 
// by rathbhupendra

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ در C

/* A program to find day of a given date */
#include<stdio.h> 
 
int dayofweek(int d, int m, int y) 
{ 
  static int t[] = { 0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4 }; 
  y -= m < 3; 
  return ( y + y/4 - y/100 + y/400 + t[m-1] + d) % 7; 
} 
 
/* Driver function to test above function */
int main() 
{ 
  int day = dayofweek(30, 8, 2010); 
  printf ("%d", day); 
 
  return 0; 
}

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ در جاوا

// A program to find day of a given date 
 
class GFG 
{ 
static int dayofweek(int d, int m, int y) 
{ 
  int t[] = { 0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4 }; 
  y -= (m < 3) ? 1 : 0; 
  return ( y + y/4 - y/100 + y/400 + t[m-1] + d) % 7; 
} 
 
// Driver Program to test above function 
public static void main(String arg[]) 
{ 
  int day = dayofweek(30, 8, 2010); 
  System.out.print(day); 
} 
} 
 
// This code is contributed 
// by Anant Agarwal.

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ در پایتون ۳

# Python3 program to find day 
# of a given date 
 
def dayofweek(d, m, y): 
  t = [ 0, 3, 2, 5, 0, 3, 
     ۵, ۱, ۴, ۶, ۲, ۴ ] 
  y -= m < 3
  return (( y + int(y / 4) - int(y / 100) 
       + int(y / 400) + t[m - 1] + d) % 7) 
 
# Driver Code 
day = dayofweek(30, 8, 2010) 
print(day) 
 
# This code is contributed by Shreyanshi Arun.

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ در #C

// C# program to find day of a given date 
using System; 
 
class GFG { 
   
  static int dayofweek(int d, int m, int y) 
  { 
    int []t = { 0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 
              ۱, ۴, ۶, ۲, ۴ }; 
    y -= (m < 3) ? 1 : 0; 
     
    return ( y + y/4 - y/100 + y/400 
             + t[m-1] + d) % 7; 
  } 
   
  // Driver Program to test above function 
  public static void Main() 
  { 
    int day = dayofweek(30, 8, 2010); 
     
    Console.Write(day); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by Sam007.

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ در PHP

<?php 
// PHP program to find 
// day of a given date 
function dayofweek($d, $m, $y) 
{ 
  static $t = array(0, 3, 2, 5, 0, 3, 
           ۵, ۱, ۴, ۶, ۲, ۴); 
  $y -= $m < 3; 
  return ($y + $y / 4 - $y / 100 + 
      $y / 400 + $t[$m - 1] + $d) % 7; 
} 
 
// Driver Code 
$day = dayofweek(30, 8, 2010); 
echo $day; 
 
// This code is contributed by mits. 
?>

خروجی قطعه کد بالا برای ۳۰, ۸, ۲۰۱۰ به صورت زیر است.

۱ (Monday)

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *