معرفی سه زبان برنامه نویسی مهم برای دهه اول ۱۴۰۰

سه زبان برنامه نویسی برتر و آینده دار برای ۱۰ سال پیش رو — راهنمای کاربردی

تفاوت C و C++‎ — راهنمای کاربردی

تفاوت C و C++‎ — راهنمای کاربردی

برنامه جستجوی کلمه در شبکه دو بعدی کاراکترها -- راهنمای کاربردی

برنامه جستجوی کلمه در شبکه دو بعدی کاراکترها — راهنمای کاربردی

محاسبه تعداد راه‌های رسیدن به مقصد در ماز — راهنمای کاربردی

محاسبه حداقل تعداد سکه لازم برای یک مقدار مشخص -- به زبان ساده

محاسبه حداقل تعداد سکه لازم برای یک مقدار مشخص — راهنمای کاربردی

برنامه شناسایی مخاطب های مشابه -- راهنمای کاربردی

برنامه شناسایی مخاطب های مشابه — راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت -- راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت — راهنمای کاربردی

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی -- به زبان ساده

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی — به زبان ساده