محاسبه تعداد راه‌های رسیدن به مقصد در ماز — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش محاسبه تعداد راه‌های رسیدن به مقصد در ماز بیان و پیاده‌سازی آن، در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون انجام شده است. یک ماز با خانه‌های ۰ و ۱- داده شده است. هدف، پیدا کردن مسیر از (۰ ,۰) به (n-1, m-1) و هر مسیری که باید از طریق دستکم یک سلول که حاوی ۱- است از آن عبور شود. از یک خانه داده شده، انتظار می‌رود که فقط به سلول‌های (i+1, j) و (i, j+1) حرکت شود. برای درک بهتر مطلب، مثال زیر قابل توجه است.

Input: maze[][] = {
{۰, ۰, ۰, ۰},
{۰, -۱, ۰, ۰},
{-۱, ۰, ۰, ۰},
{۰, ۰, ۰, ۰}}
Output: 16

روش محاسبه تعداد راه‌های رسیدن به مقصد در ماز

اکنون، باید همه مسیرهایی که دستکم از یک سلول علامت زده شده می‌گذرند (سلول‌های حاوی ۱-) را پیدا کرد. اگر مسیری پیدا شود که از هیچ یک از خانه‌های علامت‌گذاری شده و همه سلول‌های ممکن از (۰ ,۰) تا (n-1, m-1) عبور نکند، می‌توان همه مسیرهایی را پیدا کرد که دستکم از یکی از سلول‌های علامت‌گذاری شده عبور کنند.

تعداد مسیرهایی که از آن‌ها عبور می‌شود = تعداد کل مسیرها – تعداد مسیرهایی که از هیچ یک از مسیرهای علامت‌گذاری شده عبور نمی‌کنند.

برای پیدا کردن تعداد کل مسیرهایی که از هیچ یک از سلول‌های علامت‌گذاری شده عبور نمی‌کنند و تعداد کل مسیرها از مبدا به مقصد، از محاسباتی به صورت m + n – ۲)! / (n – ۱)! * (m – ۱)!‎) استفاده می‌شود که در آن m و n تعداد سطرها و ستون‌ها هستند. در ادامه، پیاده‌سازی رویکرد بالا انجام شده است. 

پیاده‌سازی در ++C

// C++ implementation of the approach 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
#define R 4 
#define C 4 
 
// Function to return the count of possible paths 
// in a maze[R][C] from (0, 0) to (R-1, C-1) that 
// do not pass through any of the marked cells 
int countPaths(int maze[][C]) 
{ 
  // If the initial cell is blocked, there is no 
  // way of moving anywhere 
  if (maze[0][0] == -1) 
    return 0; 
 
  // Initializing the leftmost column 
  for (int i = 0; i < R; i++) { 
    if (maze[i][0] == 0) 
      maze[i][0] = 1; 
 
    // If we encounter a blocked cell in leftmost 
    // row, there is no way of visiting any cell 
    // directly below it. 
    else
      break; 
  } 
 
  // Similarly initialize the topmost row 
  for (int i = 1; i < C; i++) { 
    if (maze[0][i] == 0) 
      maze[0][i] = 1; 
 
    // If we encounter a blocked cell in bottommost 
    // row, there is no way of visiting any cell 
    // directly below it. 
    else
      break; 
  } 
 
  // The only difference is that if a cell is -1, 
  // simply ignore it else recursively compute 
  // count value maze[i][j] 
  for (int i = 1; i < R; i++) { 
    for (int j = 1; j < C; j++) { 
      // If blockage is found, ignore this cell 
      if (maze[i][j] == -1) 
        continue; 
 
      // If we can reach maze[i][j] from maze[i-1][j] 
      // then increment count. 
      if (maze[i - 1][j] > 0) 
        maze[i][j] = (maze[i][j] + maze[i - 1][j]); 
 
      // If we can reach maze[i][j] from maze[i][j-1] 
      // then increment count. 
      if (maze[i][j - 1] > 0) 
        maze[i][j] = (maze[i][j] + maze[i][j - 1]); 
    } 
  } 
 
  // If the final cell is blocked, output 0, otherwise 
  // the answer 
  return (maze[R - 1][C - 1] > 0) ? maze[R - 1][C - 1] : 0; 
} 
// Function to return the count of all possible 
// paths from (0, 0) to (n - 1, m - 1) 
int numberOfPaths(int m, int n) 
{ 
  // We have to calculate m+n-2 C n-1 here 
  // which will be (m+n-2)! / (n-1)! (m-1)! 
  int path = 1; 
  for (int i = n; i < (m + n - 1); i++) { 
    path *= i; 
    path /= (i - n + 1); 
  } 
  return path; 
} 
 
// Function to return the total count of paths 
// from (0, 0) to (n - 1, m - 1) that pass 
// through at least one of the marked cells 
int solve(int maze[][C]) 
{ 
 
  // Total count of paths - Total paths that do not 
  // pass through any of the marked cell 
  int ans = numberOfPaths(R, C) - countPaths(maze); 
 
  // return answer 
  return ans; 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  int maze[R][C] = { { 0, 0, 0, 0 }, 
            { ۰, -۱, ۰, ۰ }, 
            { -۱, ۰, ۰, ۰ }, 
            { ۰, ۰, ۰, ۰ } }; 
 
  cout << solve(maze); 
 
  return 0; 
}

پیاده‌سازی در جاوا

// Java implementation of the approach 
import java.io.*; 
 
class GFG 
{ 
static int R = 4; 
static int C = 4; 
 
// Function to return the count of possible paths 
// in a maze[R][C] from (0, 0) to (R-1, C-1) that 
// do not pass through any of the marked cells 
static int countPaths(int maze[][]) 
{ 
   
  // If the initial cell is blocked, 
  // there is no way of moving anywhere 
  if (maze[0][0] == -1) 
    return 0; 
 
  // Initializing the leftmost column 
  for (int i = 0; i < R; i++) 
  { 
    if (maze[i][0] == 0) 
      maze[i][0] = 1; 
 
    // If we encounter a blocked cell in leftmost 
    // row, there is no way of visiting any cell 
    // directly below it. 
    else
      break; 
  } 
 
  // Similarly initialize the topmost row 
  for (int i = 1; i < C; i++) 
  { 
    if (maze[0][i] == 0) 
      maze[0][i] = 1; 
 
    // If we encounter a blocked cell in bottommost 
    // row, there is no way of visiting any cell 
    // directly below it. 
    else
      break; 
  } 
 
  // The only difference is that if a cell is -1, 
  // simply ignore it else recursively compute 
  // count value maze[i][j] 
  for (int i = 1; i < R; i++) 
  { 
    for (int j = 1; j < C; j++) 
    { 
       
      // If blockage is found, ignore this cell 
      if (maze[i][j] == -1) 
        continue; 
 
      // If we can reach maze[i][j] from 
      // maze[i-1][j] then increment count. 
      if (maze[i - 1][j] > 0) 
        maze[i][j] = (maze[i][j] + 
               maze[i - 1][j]); 
 
      // If we can reach maze[i][j] from 
      // maze[i][j-1] then increment count. 
      if (maze[i][j - 1] > 0) 
        maze[i][j] = (maze[i][j] + 
               maze[i][j - 1]); 
    } 
  } 
 
  // If the final cell is blocked, 
  // output 0, otherwise the answer 
  return (maze[R - 1][C - 1] > 0) ? 
         maze[R - 1][C - 1] : 0; 
} 
 
// Function to return the count of all possible 
// paths from (0, 0) to (n - 1, m - 1) 
static int numberOfPaths(int m, int n) 
{ 
  // We have to calculate m+n-2 C n-1 here 
  // which will be (m+n-2)! / (n-1)! (m-1)! 
  int path = 1; 
  for (int i = n; i < (m + n - 1); i++) 
  { 
    path *= i; 
    path /= (i - n + 1); 
  } 
  return path; 
} 
 
// Function to return the total count of paths 
// from (0, 0) to (n - 1, m - 1) that pass 
// through at least one of the marked cells 
static int solve(int maze[][]) 
{ 
 
  // Total count of paths - Total paths that do not 
  // pass through any of the marked cell 
  int ans = numberOfPaths(R, C) - countPaths(maze); 
 
  // return answer 
  return ans; 
} 
 
// Driver code 
public static void main (String[] args) 
{ 
  int maze[][] = { { 0, 0, 0, 0 }, 
           { ۰, -۱, ۰, ۰ }, 
           { -۱, ۰, ۰, ۰ }, 
           { ۰, ۰, ۰, ۰ } }; 
 
  System.out.println(solve(maze)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by anuj_67..

پیاده‌سازی در پایتون ۳

# Python3 implementation of the approach 
R = 4
C = 4
 
# Function to return the count of 
# possible paths in a maze[R][C] 
# from (0, 0) to (R-1, C-1) that 
# do not pass through any of 
# the marked cells 
def countPaths(maze): 
   
  # If the initial cell is blocked, 
  # there is no way of moving anywhere 
  if (maze[0][0] == -1): 
    return 0
 
  # Initializing the leftmost column 
  for i in range(R): 
    if (maze[i][0] == 0): 
      maze[i][0] = 1
 
    # If we encounter a blocked cell 
    # in leftmost row, there is no way of 
    # visiting any cell directly below it. 
    else: 
      break
 
  # Similarly initialize the topmost row 
  for i in range(1, C): 
    if (maze[0][i] == 0): 
      maze[0][i] = 1
 
    # If we encounter a blocked cell in 
    # bottommost row, there is no way of 
    # visiting any cell directly below it. 
    else: 
      break
 
  # The only difference is that if 
  # a cell is -1, simply ignore it 
  # else recursively compute 
  # count value maze[i][j] 
  for i in range(1, R): 
    for j in range(1, C): 
       
      # If blockage is found, 
      # ignore this cell 
      if (maze[i][j] == -1): 
        continue
 
      # If we can reach maze[i][j] from 
      # maze[i-1][j] then increment count. 
      if (maze[i - 1][j] > 0): 
        maze[i][j] = (maze[i][j] + 
               maze[i - 1][j]) 
 
      # If we can reach maze[i][j] from 
      # maze[i][j-1] then increment count. 
      if (maze[i][j - 1] > 0): 
        maze[i][j] = (maze[i][j] + 
               maze[i][j - 1]) 
 
  # If the final cell is blocked, 
  # output 0, otherwise the answer 
  if (maze[R - 1][C - 1] > 0): 
    return maze[R - 1][C - 1] 
  else: 
    return 0
 
# Function to return the count of 
# all possible paths from 
# (۰, ۰) to (n - 1, m - 1) 
def numberOfPaths(m, n): 
 
  # We have to calculate m+n-2 C n-1 here 
  # which will be (m+n-2)! / (n-1)! (m-1)! 
  path = 1
  for i in range(n, m + n - 1): 
 
    path *= i 
    path //= (i - n + 1) 
 
  return path 
 
# Function to return the total count 
# of paths from (0, 0) to (n - 1, m - 1) 
# that pass through at least one 
# of the marked cells 
def solve(maze): 
   
  # Total count of paths - Total paths 
  # that do not pass through any of 
  # the marked cell 
  ans = (numberOfPaths(R, C) -
      countPaths(maze)) 
 
  # return answer 
  return ans 
 
# Driver code 
maze = [[ 0, 0, 0, 0 ], 
    [ ۰, -۱, ۰, ۰ ], 
    [ -۱, ۰, ۰, ۰ ], 
    [ ۰, ۰, ۰, ۰ ]] 
 
print(solve(maze)) 
 
# This code is contributed 
# by Mohit Kumar

پیاده‌سازی در #C

// C# implementation of the approach 
using System; 
class GFG 
{ 
static int R = 4; 
static int C = 4; 
 
// Function to return the count of possible paths 
// in a maze[R][C] from (0, 0) to (R-1, C-1) that 
// do not pass through any of the marked cells 
static int countPaths(int [,]maze) 
{ 
   
  // If the initial cell is blocked, 
  // there is no way of moving anywhere 
  if (maze[0, 0] == -1) 
    return 0; 
 
  // Initializing the leftmost column 
  for (int i = 0; i < R; i++) 
  { 
    if (maze[i, 0] == 0) 
      maze[i, 0] = 1; 
 
    // If we encounter a blocked cell in leftmost 
    // row, there is no way of visiting any cell 
    // directly below it. 
    else
      break; 
  } 
 
  // Similarly initialize the topmost row 
  for (int i = 1; i < C; i++) 
  { 
    if (maze[0, i] == 0) 
      maze[0, i] = 1; 
 
    // If we encounter a blocked cell in 
    // bottommost row, there is no way of 
    // visiting any cell directly below it. 
    else
      break; 
  } 
 
  // The only difference is that if a cell is -1, 
  // simply ignore it else recursively compute 
  // count value maze[i][j] 
  for (int i = 1; i < R; i++) 
  { 
    for (int j = 1; j < C; j++) 
    { 
       
      // If blockage is found, ignore this cell 
      if (maze[i, j] == -1) 
        continue; 
 
      // If we can reach maze[i][j] from 
      // maze[i-1][j] then increment count. 
      if (maze[i - 1, j] > 0) 
        maze[i, j] = (maze[i, j] + 
               maze[i - 1, j]); 
 
      // If we can reach maze[i][j] from 
      // maze[i][j-1] then increment count. 
      if (maze[i, j - 1] > 0) 
        maze[i, j] = (maze[i, j] + 
               maze[i, j - 1]); 
    } 
  } 
 
  // If the final cell is blocked, 
  // output 0, otherwise the answer 
  return (maze[R - 1, C - 1] > 0) ? 
      maze[R - 1, C - 1] : 0; 
} 
 
// Function to return the count of all possible 
// paths from (0, 0) to (n - 1, m - 1) 
static int numberOfPaths(int m, int n) 
{ 
  // We have to calculate m+n-2 C n-1 here 
  // which will be (m+n-2)! / (n-1)! (m-1)! 
  int path = 1; 
  for (int i = n; i < (m + n - 1); i++) 
  { 
    path *= i; 
    path /= (i - n + 1); 
  } 
  return path; 
} 
 
// Function to return the total count of paths 
// from (0, 0) to (n - 1, m - 1) that pass 
// through at least one of the marked cells 
static int solve(int [,]maze) 
{ 
 
  // Total count of paths - Total paths that do not 
  // pass through any of the marked cell 
  int ans = numberOfPaths(R, C) - 
       countPaths(maze); 
 
  // return answer 
  return ans; 
} 
 
// Driver code 
public static void Main () 
{ 
  int [,]maze = {{ 0, 0, 0, 0 }, 
          { ۰, -۱, ۰, ۰ }, 
          { -۱, ۰, ۰, ۰ }, 
          { ۰, ۰, ۰, ۰ }}; 
 
  Console.Write(solve(maze)); 
} 
} 
 
// This code is contributed by anuj_67..

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *