برنامه جستجوی کلمه در شبکه دو بعدی کاراکترها -- راهنمای کاربردی

برنامه جستجوی کلمه در شبکه دو بعدی کاراکترها — راهنمای کاربردی

محاسبه تعداد راه‌های رسیدن به مقصد در ماز — راهنمای کاربردی

محاسبه حداقل تعداد سکه لازم برای یک مقدار مشخص -- به زبان ساده

محاسبه حداقل تعداد سکه لازم برای یک مقدار مشخص — راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت -- راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت — راهنمای کاربردی

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی -- به زبان ساده

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی — به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای -- به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای — به زبان ساده

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ — راهنمای کاربردی

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی — راهنمای کاربردی