برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی آموزش داده شده و پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل ++C، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، و «سی‌شارپ» (#C)، انجام شده است. مثال زیر برای درک بهتر موضوع، جالب توجه است.

Input : Day = 10, Month = December
Output : Sagittarius
Explanation :
People born on this date have a zodiac Sagittarius.

Input : Day = 7, Month = September
Output : Virgo

با توحه به اینکه تاریخ دقیق ممکن است با توجه به سال، به علاوه و منهای یک جابه‌جایی داشته باشد، می‌توان سمل‌های ماه تولد برای ماه‌های میلادی را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

Aries (March 21-April 19)
Taurus (April 20-May 20)
Gemini (May 21-June 20)
Cancer (June 21-July 22)
Leo (July 23-August 22)
Virgo (August 23-September 22)
Libra (September 23-October 22)
Scorpio (October 23-November 21)
Sagittarius (November 22-December 21)
Capricorn (December 22-January 19)
Aquarius (January 20-February 18)
Pisces (February 19-March 20)

بنابراین، برنامه باید روز، ماه و سال ورودی را بررسی و سمبل ماه تولد معادل آن را پیدا کند. پس از پیدا کردن سمبل معادل تاریخ وارد شده، برنامه باید آن را چاپ کند.

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی در ++C

// CPP program to display astrological sign 
// or Zodiac sign for given date of birth 
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
void zodiac_sign(int day, string month) 
{ 
  string astro_sign=""; 
   
  // checks month and date within the 
  // valid range of a specified zodiac 
  if (month == "december"){ 
     
    if (day < 22) 
    astro_sign = "Sagittarius"; 
    else
    astro_sign ="capricorn"; 
  } 
     
  else if (month == "january"){ 
    if (day < 20) 
    astro_sign = "Capricorn"; 
    else
    astro_sign = "aquarius"; 
  } 
     
  else if (month == "february"){ 
    if (day < 19) 
    astro_sign = "Aquarius"; 
    else
    astro_sign = "pisces"; 
  } 
     
  else if(month == "march"){ 
    if (day < 21) 
    astro_sign = "Pisces"; 
    else
    astro_sign = "aries"; 
  } 
  else if (month == "april"){ 
    if (day < 20) 
    astro_sign = "Aries"; 
    else
    astro_sign = "taurus"; 
  } 
     
  else if (month == "may"){ 
    if (day < 21) 
    astro_sign = "Taurus"; 
    else
    astro_sign = "gemini"; 
  } 
     
  else if( month == "june"){ 
    if (day < 21) 
    astro_sign = "Gemini"; 
    else
    astro_sign = "cancer"; 
  } 
     
  else if (month == "july"){ 
    if (day < 23) 
    astro_sign = "Cancer"; 
    else
    astro_sign = "leo"; 
  } 
     
  else if( month == "august"){ 
    if (day < 23) 
    astro_sign = "Leo"; 
    else
    astro_sign = "virgo"; 
  } 
     
  else if (month == "september"){ 
    if (day < 23) 
    astro_sign = "Virgo"; 
    else
    astro_sign = "libra"; 
  } 
     
  else if (month == "october"){ 
    if (day < 23) 
    astro_sign = "Libra"; 
    else
    astro_sign = "scorpio"; 
  } 
     
  else if (month == "november"){ 
    if (day < 22) 
    astro_sign = "scorpio"; 
    else
    astro_sign = "sagittarius"; 
  } 
     
  cout<<astro_sign; 
} 
   
// Driver code 
int main () 
{ 
 
  int day = 19; 
  string month = "may"; 
  zodiac_sign(day, month); 
     
 
  return 0; 
} 
 
// This code is contributed by Gitanjali.

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی در جاوا

// Java program to display astrological sign 
// or Zodiac sign for given date of birth 
import java.io.*; 
 
class GFG { 
   
  static void zodiac_sign(int day, String month) 
  { 
    String astro_sign=""; 
     
    // checks month and date within the 
    // valid range of a specified zodiac 
    if (month == "december"){ 
       
      if (day < 22) 
      astro_sign = "Sagittarius"; 
      else
      astro_sign ="capricorn"; 
    } 
       
    else if (month == "january"){ 
      if (day < 20) 
      astro_sign = "Capricorn"; 
      else
      astro_sign = "aquarius"; 
    } 
       
    else if (month == "february"){ 
      if (day < 19) 
      astro_sign = "Aquarius"; 
      else
      astro_sign = "pisces"; 
    } 
       
    else if(month == "march"){ 
      if (day < 21) 
      astro_sign = "Pisces"; 
      else
      astro_sign = "aries"; 
    } 
    else if (month == "april"){ 
      if (day < 20) 
      astro_sign = "Aries"; 
      else
      astro_sign = "taurus"; 
    } 
       
    else if (month == "may"){ 
      if (day < 21) 
      astro_sign = "Taurus"; 
      else
      astro_sign = "gemini"; 
    } 
       
    else if( month == "june"){ 
      if (day < 21) 
      astro_sign = "Gemini"; 
      else
      astro_sign = "cancer"; 
    } 
       
    else if (month == "july"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Cancer"; 
      else
      astro_sign = "leo"; 
    } 
       
    else if( month == "august"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Leo"; 
      else
      astro_sign = "virgo"; 
    } 
       
    else if (month == "september"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Virgo"; 
      else
      astro_sign = "libra"; 
    } 
       
    else if (month == "october"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Libra"; 
      else
      astro_sign = "scorpio"; 
    } 
       
    else if (month == "november"){ 
      if (day < 22) 
      astro_sign = "scorpio"; 
      else
      astro_sign = "sagittarius"; 
    } 
       
    System.out.println(astro_sign); 
  } 
     
  // Driver code 
  public static void main (String[] args) 
  { 
 
    int day = 19; 
    String month = "may"; 
    zodiac_sign(day, month); 
       
  } 
} 
 
// This code is contributed by Gitanjali.

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی در پایتون

# Python program to display astrological sign 
# or Zodiac sign for given date of birth 
 
def zodiac_sign(day, month): 
   
  # checks month and date within the valid range 
  # of a specified zodiac 
  if month == 'december': 
    astro_sign = 'Sagittarius' if (day < 22) else 'capricorn'
     
  elif month == 'january': 
    astro_sign = 'Capricorn' if (day < 20) else 'aquarius'
     
  elif month == 'february': 
    astro_sign = 'Aquarius' if (day < 19) else 'pisces'
     
  elif month == 'march': 
    astro_sign = 'Pisces' if (day < 21) else 'aries'
     
  elif month == 'april': 
    astro_sign = 'Aries' if (day < 20) else 'taurus'
     
  elif month == 'may': 
    astro_sign = 'Taurus' if (day < 21) else 'gemini'
     
  elif month == 'june': 
    astro_sign = 'Gemini' if (day < 21) else 'cancer'
     
  elif month == 'july': 
    astro_sign = 'Cancer' if (day < 23) else 'leo'
     
  elif month == 'august': 
    astro_sign = 'Leo' if (day < 23) else 'virgo'
     
  elif month == 'september': 
    astro_sign = 'Virgo' if (day < 23) else 'libra'
     
  elif month == 'october': 
    astro_sign = 'Libra' if (day < 23) else 'scorpio'
     
  elif month == 'november': 
    astro_sign = 'scorpio' if (day < 22) else 'sagittarius'
     
  print(astro_sign) 
   
# Driver code 
if __name__ == '__main__': 
  day = 19
  month = "may"
  zodiac_sign(day, month)

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی در #C

// C# program to display astrological sign 
// or Zodiac sign for given date of birth 
using System; 
 
class GFG { 
   
  static void zodiac_sign(int day, string month) 
  { 
    string astro_sign=""; 
     
    // checks month and date within the 
    // valid range of a specified zodiac 
    if (month == "december"){ 
       
      if (day < 22) 
      astro_sign = "Sagittarius"; 
      else
      astro_sign ="capricorn"; 
    } 
       
    else if (month == "january"){ 
      if (day < 20) 
      astro_sign = "Capricorn"; 
      else
      astro_sign = "aquarius"; 
    } 
       
    else if (month == "february"){ 
      if (day < 19) 
      astro_sign = "Aquarius"; 
      else
      astro_sign = "pisces"; 
    } 
       
    else if(month == "march"){ 
      if (day < 21) 
      astro_sign = "Pisces"; 
      else
      astro_sign = "aries"; 
    } 
    else if (month == "april"){ 
      if (day < 20) 
      astro_sign = "Aries"; 
      else
      astro_sign = "taurus"; 
    } 
       
    else if (month == "may"){ 
      if (day < 21) 
      astro_sign = "Taurus"; 
      else
      astro_sign = "gemini"; 
    } 
       
    else if( month == "june"){ 
      if (day < 21) 
      astro_sign = "Gemini"; 
      else
      astro_sign = "cancer"; 
    } 
       
    else if (month == "july"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Cancer"; 
      else
      astro_sign = "leo"; 
    } 
       
    else if( month == "august"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Leo"; 
      else
      astro_sign = "virgo"; 
    } 
       
    else if (month == "september"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Virgo"; 
      else
      astro_sign = "libra"; 
    } 
       
    else if (month == "october"){ 
      if (day < 23) 
      astro_sign = "Libra"; 
      else
      astro_sign = "scorpio"; 
    } 
       
    else if (month == "november"){ 
      if (day < 22) 
      astro_sign = "scorpio"; 
      else
      astro_sign = "sagittarius"; 
    } 
       
    Console.WriteLine(astro_sign); 
  } 
     
  // Driver code 
  public static void Main () 
  { 
 
    int day = 19; 
    string month = "may"; 
    zodiac_sign(day, month); 
       
  } 
} 
 
// This code is contributed by vt_m.

خروجی

خروجی قطعه کدهای بالا، برای ورودی day = 19 و month = may به صورت زیر است.

Taurus

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *