محاسبه تعداد راه‌های رسیدن به مقصد در ماز — راهنمای کاربردی

روش دانلود تصاویر گوگل با پایتون — راهنمای کاربردی

استخراج تصاویر از ویدئوها با OpenCV-- به زبان ساده

استخراج تصاویر از ویدئوها با OpenCV– به زبان ساده

خزش در صفحه وب و یافتن کلمات مکرر با پایتون

خزش در صفحه وب و یافتن کلمات مکرر با پایتون — راهنمای کاربردی

برنامه شناسایی مخاطب های مشابه -- راهنمای کاربردی

برنامه شناسایی مخاطب های مشابه — راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت -- راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت — راهنمای کاربردی

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی -- به زبان ساده

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی — به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای -- به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای — به زبان ساده