برنامه ارزیابی عبارت -- راهنمای کاربردی

برنامه ارزیابی عبارت — راهنمای کاربردی

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی -- به زبان ساده

جایگزینی ارقام در اعداد صحیح ورودی — به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای -- به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای — به زبان ساده

برنامه نمایش روز هفته با دریافت تاریخ — راهنمای کاربردی

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی — راهنمای کاربردی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی – راهنمای کاربردی

معکوس کردن رشته با پشته

معکوس کردن رشته با پشته — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه حداکثر عمق درخت

برنامه محاسبه حداکثر عمق درخت — به زبان ساده