چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی – راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه‌ای که یک گره در فاصله k از ریشه را در درخت دودویی چاپ می‌کند آموزش داده شده و یاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل ++C، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، و «سی‌شارپ» (#C) با استفاده از روش مذکور، انجام شده است. فرض می‌شود که ریشه یک درخت و عدد صحیح k داده شده است. هدف آن است که همه گره‌هایی که در فاصله k از ریشه قرار دارند چاپ شوند. برای مثال، در درخت زیر، گره‌های ۴، ۵ و ۸ در فاصله ۲ از ریشه قرار دارند.

مساله را می‌توان با استفاده از روش بازگشتی حل کرد. پیاده‌سازی روش بازگشتی، رد زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون انجام شده است.

برنامه چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی در ++C

#include<bits/stdc++.h> 
#include<iostream> 
using namespace std; 
 
/* A binary tree node has data, 
pointer to left child and 
a pointer to right child */
class node 
{ 
  public: 
  int data; 
  node* left; 
  node* right; 
   
  /* Constructor that allocates a new node with the 
  given data and NULL left and right pointers. */
  node(int data) 
  { 
    this->data = data; 
    this->left = NULL; 
    this->right = NULL; 
  } 
}; 
 
void printKDistant(node *root , int k) 
{ 
  if(root == NULL) 
    return; 
  if( k == 0 ) 
  { 
    cout << root->data << " "; 
    return ; 
  } 
  else
  { 
    printKDistant( root->left, k - 1 ) ; 
    printKDistant( root->right, k - 1 ) ; 
  } 
} 
 
 
/* Driver code*/
int main() 
{ 
 
  /* Constructed binary tree is 
      ۱ 
      / \ 
    ۲  ۳ 
    / \ / 
    ۴ ۵ ۸ 
  */
  node *root = new node(1); 
  root->left = new node(2); 
  root->right = new node(3); 
  root->left->left = new node(4); 
  root->left->right = new node(5); 
  root->right->left = new node(8); 
   
  printKDistant(root, 2); 
  return 0; 
} 
 
// This code is contributed by rathbhupendra

برنامه چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی در C

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
/* A binary tree node has data, pointer to left child 
  and a pointer to right child */
struct node 
{ 
  int data; 
  struct node* left; 
  struct node* right; 
}; 
 
void printKDistant(struct node *root , int k)   
{ 
  if(root == NULL) 
   return; 
  if( k == 0 ) 
  { 
   printf( "%d ", root->data ); 
   return ; 
  } 
  else
  {    
   printKDistant( root->left, k-1 ) ; 
   printKDistant( root->right, k-1 ) ; 
  } 
} 
 
/* Helper function that allocates a new node with the 
  given data and NULL left and right pointers. */
struct node* newNode(int data) 
{ 
 struct node* node = (struct node*) 
            malloc(sizeof(struct node)); 
 node->data = data; 
 node->left = NULL; 
 node->right = NULL; 
 
 return(node); 
} 
 
/* Driver program to test above functions*/
int main() 
{ 
 
 /* Constructed binary tree is 
      ۱ 
     /  \ 
    ۲   ۳ 
   / \  / 
  ۴   ۵ ۸ 
 */
 struct node *root = newNode(1); 
 root->left    = newNode(2); 
 root->right    = newNode(3); 
 root->left->left = newNode(4); 
 root->left->right = newNode(5); 
 root->right->left = newNode(8);  
 
 printKDistant(root, 2); 
 
 getchar(); 
 return 0; 
}

برنامه چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی در جاوا

// Java program to print nodes at k distance from root 
  
/* A binary tree node has data, pointer to left child 
  and a pointer to right child */
class Node 
{ 
  int data; 
  Node left, right; 
  
  Node(int item) 
  { 
    data = item; 
    left = right = null; 
  } 
} 
  
class BinaryTree 
{ 
  Node root; 
  
  void printKDistant(Node node, int k) 
  { 
    if (node == null) 
      return; 
    if (k == 0) 
    { 
      System.out.print(node.data + " "); 
      return; 
    } 
    else 
    { 
      printKDistant(node.left, k - 1); 
      printKDistant(node.right, k - 1); 
    } 
  } 
   
  /* Driver program to test above functions */
  public static void main(String args[]) { 
    BinaryTree tree = new BinaryTree(); 
     
    /* Constructed binary tree is 
        ۱ 
       /  \ 
       ۲   ۳ 
      / \  / 
      ۴  ۵ ۸ 
    */
    tree.root = new Node(1); 
    tree.root.left = new Node(2); 
    tree.root.right = new Node(3); 
    tree.root.left.left = new Node(4); 
    tree.root.left.right = new Node(5); 
    tree.root.right.left = new Node(8); 
  
    tree.printKDistant(tree.root, 2); 
  } 
} 
  
// This code has been contributed by Mayank Jaiswal

برنامه چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی در پایتون

# Python program to find the nodes at k distance from root 
 
# A Binary tree node 
class Node: 
   
  # Constructor to create a new node 
  def __init__(self, data): 
    self.data = data 
    self.left = None
    self.right = None
 
def printKDistant(root, k): 
   
  if root is None: 
    return 
  if k == 0: 
    print root.data, 
  else: 
    printKDistant(root.left, k-1) 
    printKDistant(root.right, k-1) 
 
# Driver program to test above function 
""" 
  Constructed binary tree is 
      ۱ 
     /  \ 
    ۲   ۳ 
   / \  / 
  ۴   ۵ ۸ 
"""
root = Node(1) 
root.left = Node(2) 
root.right = Node(3) 
root.left.left = Node(4) 
root.left.right = Node(5) 
root.right.left = Node(8) 
 
printKDistant(root, 2) 
 
# This code is contributed by Nikhil Kumar Singh(nickzuck_007)

برنامه چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی در #C

using System; 
 
// c# program to print nodes at k distance from root 
 
/* A binary tree node has data, pointer to left child 
  and a pointer to right child */
public class Node 
{ 
  public int data; 
  public Node left, right; 
 
  public Node(int item) 
  { 
    data = item; 
    left = right = null; 
  } 
} 
 
public class BinaryTree 
{ 
  public Node root; 
 
  public virtual void printKDistant(Node node, int k) 
  { 
    if (node == null) 
    { 
      return; 
    } 
    if (k == 0) 
    { 
      Console.Write(node.data + " "); 
      return; 
    } 
    else
    { 
      printKDistant(node.left, k - 1); 
      printKDistant(node.right, k - 1); 
    } 
  } 
 
  /* Driver program to test above functions */
  public static void Main(string[] args) 
  { 
    BinaryTree tree = new BinaryTree(); 
 
    /* Constructed binary tree is 
        ۱ 
       /  \ 
       ۲   ۳ 
      / \  / 
      ۴  ۵ ۸  
    */
    tree.root = new Node(1); 
    tree.root.left = new Node(2); 
    tree.root.right = new Node(3); 
    tree.root.left.left = new Node(4); 
    tree.root.left.right = new Node(5); 
    tree.root.right.left = new Node(8); 
 
    tree.printKDistant(tree.root, 2); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by Shrikant13

 خروجی

خروجی قطعه کدهای بالا، به صورت زیر است.

۴ ۵ ۸

با فرص آنکه n تعداد گره‌ها در درخت دودویی است، پیچیدگی زمانی این روش از درجه (O(n خواهد بود.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *