الگوریتم های پرکاربرد یادگیری ماشین — به همراه منابع یادگیری

الگوریتم های پرکاربرد یادگیری ماشین — به همراه منابع یادگیری

نمونه گیری تامپسون در یادگیری تقویتی — راهنمای کاربردی

آموزش یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

آموزش سیستم های کنترل بهینه