دسته بندی چند کلاسی با سایکیت لرن — راهنمای کاربردی

دسته بندی گل ها با استفاده از یادگیری انتقال -- به زبان ساده

دسته بندی گل ها با استفاده از یادگیری انتقال — به زبان ساده

ماشین بردار پشتیبان یا SVM

دسته بندی داده ها با ماشین بردار پشتیبان (SVM) — به زبان ساده

درخت تصمیم (Decision Tree) با پایتون — راهنمای کاربردی

منابع مهم مطالعاتی برای مبحث «طبقه بندی» یا Classification

گنجینه آموزش های مهندسی عمران

آموزش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بوسیله نرم افزار نروسولوشن

آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler و حل مثال های کاربردی داده کاوی