آموزش محاسبات عددی با Matlab

مراجع مرتبط با محاسبات عددی به کمک نرم افزار Matlab‎

سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن