مراجع مرتبط با آموزش طراحی کنترلرهای PID تطبیقی‎

آموزش طراحی کنترلر PID تطبیقی

آموزش کنترل مقاوم

مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با پی اسپایس (Pspice)

آموزش کنترل هوشمند بر پایه شبکه های عصبی

مراجع مرتبط با طراحی سیستم های تطبیقی مدل مرجع با استفاده از متلب‎

آموزش شبیه سازی و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با پی اسپایس (PSpice)

آموزش پیاده سازی کنترلرهای تطبیقی خود تنظیم با استفاده از نرم افزار متلب