کد C برای نمایش Hostname

کد C برای نمایش Hostname و آدرس IP — به زبان ساده

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی — راهنمای کاربردی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی – راهنمای کاربردی

درخت دودویی

چاپ اجداد یک گره در درخت دودویی — به زبان ساده

معکوس کردن رشته با پشته

معکوس کردن رشته با پشته — راهنمای کاربردی

برنامه محاسبه حداکثر عمق درخت

برنامه محاسبه حداکثر عمق درخت — به زبان ساده

برنامه تشخیص عدد فیبوناچی

برنامه تشخیص عدد فیبوناچی — به زبان ساده

شمارش ارقام فاقد ۳

برنامه شمارش اعداد فاقد ۳ — به زبان ساده