سه زبان برنامه نویسی برای هوش مصنوعی -- راهنمای کاربردی

سه زبان برنامه نویسی برای هوش مصنوعی — راهنمای کاربردی

گنجینه آموزش های برنامه نویسی

آشنایی با زبان برنامه نویسی Microsoft Small Basic