راهنمای استفاده از تابع isnan در متلب

راهنمای استفاده از تابع isfinite در متلب

راهنمای استفاده از تابع isinf در متلب

راهنمای استفاده از تابع nan در متلب

راهنمای استفاده از تابع inf در متلب

راهنمای استفاده از دو علامت i و j در متلب

راهنمای استفاده از pi (مقدار تقریبی عدد پی) در متلب

راهنمای استفاده از تابع eps در متلب