راهنمای استفاده از تابع length در متلب

راهنمای استفاده از تابع numel در متلب

راهنمای استفاده از تابع size در متلب

راهنمای استفاده از تابع logspace در متلب

راهنمای استفاده از تابع linspace در متلب

راهنمای استفاده از تابع flipud در متلب

راهنمای استفاده از تابع fliplr در متلب

راهنمای استفاده از اندیس end در متلب