گنجینه آموزش های GAMS

آموزش الگوریتم تجزیه بندرز با پیاده سازی در GAMS

فصل دوم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل اول کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

معرفی کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب