روش دانلود تصاویر گوگل با پایتون — راهنمای کاربردی

مدل یادگیری ماشین (رگرسیون خطی)

پیاده‌سازی یک مدل ساده یادگیری ماشین در پایتون — راهنمای کاربردی

ماشین بردار پشتیبان یا SVM

دسته بندی داده ها با ماشین بردار پشتیبان (SVM) — به زبان ساده

کد محاسبه زمان تاخیر چرخشی (RTT)

کد محاسبه زمان تاخیر چرخشی (RTT) — راهنمای کاربردی

جنگل تصادفی (Random Forest) در پایتون — راهنمای کاربردی

الگوریتم های خوشه بندی در پایتون — راهنمای کاربردی