مسئله فروشنده دوره گرد — به زبان ساده

الگوریتم رنگ آمیزی نرده — راهنمای کاربردی

الگوی معکوس زیر رشته — راهنمای کاربردی

برنامه جستجوی کلمه در شبکه دو بعدی کاراکترها -- راهنمای کاربردی

برنامه جستجوی کلمه در شبکه دو بعدی کاراکترها — راهنمای کاربردی

مرتب سازی شانه ای -- به زبان ساده

مرتب سازی شانه ای — به زبان ساده

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی

برنامه نمایش سمبل ماه تولد برای تاریخ ورودی — راهنمای کاربردی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی

چاپ گره های در فاصله k از ریشه درخت دودویی – راهنمای کاربردی

آموزش رابطه های بازگشتی در طراحی الگوریتم و ساختمان گسسته (مرور – تست کنکور ارشد)