مباحث میان رشته ای و مشترک

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مباحث میان رشته ای و مشترک تا شهریور ماه سال ۹۴

ارائه بیش از 622 ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در شهریور ماه سال 94

ارائه ۶۹۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی تا شهریور ماه سال ۹۴

فصل ششم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — فهرست اصلی

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و هشتم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و هفتم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و ششم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و پنجم