فصل هشتم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل هفتم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل ششم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل چهارم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

PSDF ساختگاه، به دست آمده از ايستگاه 2

فصل سوم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل دوم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل اول کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

معرفی کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی