گنجینه آموزش های GAMS

آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند

بسته طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی مقید در متلب

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید با استفاده از روش های هم-تکاملی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل مسأله تخصیص منابع یا Resource Allocation (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی رویکردهای مبتنی بر قابل قبول نگه داشتن جواب ها برای بهینه سازی مقید (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه (به زبان فارسی)