گنجینه آموزش های مهندسی عمران

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس تحلیل تنش بر روی صفحه‌ی دارای ناپیوستگی با متلب و انسیس

فرادرس تحلیل انتقال حرارت دائم و غیر دائم با المان های مثلثی سه گره ای با متلب

فرادرس تحلیل تیرهای اویلر، تیموشنکو و قاب در متلب و انسیس

فرادرس تحلیل المان محدود خرپا با متلب و انسیس

فرادرس مراحل انجام تحلیل المان محدود در متلب

مجموعه فرادرس های تحلیل المان محدود کاربردی با متلب برای مکانیک و عمران